Ceny pobytu latem zaczynają się od 45zł do 60zł od osoby w pokojach 2 , 3 i 4 osobowych zależnie od długości pobytu i terminu.

Ceny w szkolne ferie zimowe (pobyt na minimum 6 nocy):

Pokój 2 osobowy (rozkładana sofa i 1 pojedyncze): 200zł za pokój

Pokój 3 osobowy (rozkładana sofa i 1 pojedyncze): 220zł za pokój 

Pokój 3 osobowy (rozkładana sofa i 2 pojedyncze): 280zł za pokój

Pokój 4 osobowy (rozkładana sofa i 2 pojedyncze): 300zł za pokój

Sylwester (pobyt na minimum 4 noce):

Pokój 2 osobowy (rozkładana sofa i 1 pojedyncze): 250zł za pokój

Pokój 3 osobowy (rozkładana sofa i 1 pojedyncze): 270zł za pokój 

Pokój 3 osobowy (rozkładana sofa i 2 pojedyncze): 360zł za pokój

Pokój 4 osobowy (rozkładana sofa i 2 pojedyncze): 400zł za pokój

Poza feriami szkolnymi ceny są niższe i uzależnione od długości pobytu i terminu.

Miejsca najlepiej rezerwować przez telefon: +48 504 144 189 

lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Dane do przelewu:

Bank Pekao S.A.

nr rachunku: 56 1240 4139 1111 0010 8627 7579

Dorota Marciniak

ul. Narciarska 11

43-370 Szczyrk

NIP 8551526009

Jako potwierdzenie rezerwacji pobieramy zadatek.

Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony w ciągu 2 dni od potwierdzenia przez nas Państwa rezerwacji zostaje ona unieważniona. W przypadku wpłacenia zadatku i nie przyjechania pierwszego dnia zarezerwowanego pobytu zadatek nie jest zwracany.  Opłatę za cały zarezerwowany pobyt przyjmujemy po przyjeździe, nie ma możliwości skrócenia pobytu po przyjeździe. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

 

[eng.] To book room please contact us via phone or email: +48 504 144 189 [/eng.]

 

Willa Bieńkula

ul. Narciarska 11

43-370 Szczyrk

 

+48 504 144 189

willabienkula@gmail.com

RODO

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

            Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dorota Marciniak

ul. Narciarska 11

43-370 Szczyrk

NIP 855 15 26 009

tel. 504 144 189

willabienkula@gmail.com

2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

-wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

3.Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

 

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, audytorskie , doradcze, prawne. 

5. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

6.  Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:

-żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),

-żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

-żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

*dane nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

* osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,

*osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

*dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

* dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 

- żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

* osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

* przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,

* administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

* osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu,

- do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

*przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,

* przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

* zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,

*dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

7. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

8. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/

warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

 

9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego

Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.

Willa Bieńkula, ul.Narciarska 11, 43-370 Szczyrk, tel. 504 144 189,  willabienkula@gmail.com

© 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie tylko za zgodą Doroty Marciniak.